Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, σύμφωνα με το Ν.5197/1931 και τον Α.Ν. 28/1936, που σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών της Ελλάδας έβαλαν ως βάσεις την οικονομική, νομική και τεχνική παιδεία των στελεχών της βιομηχανίας.

 • Το 1945 μετονομάσθηκε σε Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών και σκοπός της ορίσθηκε η συστηματική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση διοικητικών στελεχών.
 • Το 1949, με το Ν.Δ. 1245/49, ολοκληρώθηκε η οργάνωση της.
 • Τo 1958 Η Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών μετονομάσθηκε σε Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή και ορίσθηκε έδρα της ο Πειραιάς (ΝΔ 3876/58). Η φοίτηση είναι τετραετής και τα πτυχία που χορηγούνται είναι ισότιμα των άλλων ΑΕΙ.
 • Από το 1966 (ΝΔ 4578/1966) η σχολή λειτούργησε ως ΝΠΔΔ.
 • Από το ακαδημαϊκό έτος 1971-1972 οι σπουδές στη Σχολή διαχωρίστηκαν από το δεύτερο έτος σε σπουδές Οικονομικών Επιστημών και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (υπ. απόφ. 146652/71)
 • Από το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978 λειτούργησε το Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
 • Με το Ν.1268/82 η Σχολή λειτούργησε αρχικά ως μονοτμηματικό ΑΕΙ. Με το ΠΔ 43/1984 όμως η Σχολή οργανώθηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει τρία τμήματα : Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
 • Τον Ιούνιο του 1989, με το ΠΔ 377/89, η Σχολή μετονομάσθηκε σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο οποίο προστέθηκαν τρία ακόμα Τμήματα Σπουδών, δηλαδή:

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.
Ναυτιλιακών Σπουδών
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής

 • Από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 στα ήδη λειτουργούντα τρία Τμήματα (Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης), προστέθηκαν σε λειτουργία μόνο τα δύο νέα από τα τρία προβλεπόμενα.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

 • Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας  άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992 ως Τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής και μετονομάσθηκε με το Π.Δ. 113/30-4-2002/ ΦΕΚ 95
 • Το Τμήμα Πληροφορικής άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993.
 • Το Τμήμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2δ.γγ. του Ν.3027/28-6-2002/ΦΕΚ 152, μετονομάσθηκε σε Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Κατόπιν, σύμφωνα με το Π.Δ. 151/2009, ΦΕΚ 194/Α’/1-11-2009, το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.
 • Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.
 • Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.